Resumé

Tragický případ devastace jedné z nejcennějších evropských sakrálních památek začal v roce 1990, kdy kardinál F. Tomášek na žádost ONV Prahy 1 jasně vymezil využití celého areálu chrámu sv. Michaela Archanděla (SMA) s bývalým klášterem Servitů výhradně pro účely kulturní a vzdělávací, v žádném případě a v žádné formě komerční. Již proti připravované dražbě kostela v roce 1993 protestovala mj. UK, AVČR, SÚPP a masově stávkovali univerzitní studenti. Navzdory všem těmto snahám byl kostel prodán, a po následné anulaci aukce pronajat stejné firmě, která usilovala o jeho koupi a která jej během tzv. rekonstrukce v letech 1994 – 1998 zdevastovala: fyzicky zmrzačila a kulturně i duchovně zneuctila. V roce 1998 na kongresu v Itálii se zrodila první mezinárodní petice za záchranu chrámu. V průběhu let jsme získali od českých i světových autorit řadu protestů proti hanobení principů evropské civilizace, a deklarace podpory pro realizaci ECSSU jako důstojné a důsledné rehabilitace kostela. Přesto pokračuje soustavné odmítání kompetentních úřadů včetně vládní administrativy, ombudsmana i prezidentů ČR uznat chyby a jednat o nápravě. Rovněž veřejnoprávní televize, rozhlas a některá významná tisková média odpírají věnovat poctivou a účinnou pozornost kauze, jež se stala symbolem boje o právní stát. Také proto byl v 08/2005 bez jakékoli diskuse a navzdory všem protestům kostel prodán nájemní firmě podezřelé z napojení na mezinárodní organizovaný zločin, která jej zdevastovala za tiché asistence municipálních i státních orgánů ČR. Na rozdíl od roku 1993 o tomto závažném kroku nerozhodlo vládní usnesení, ale pouze jediný ministr několik dní před smrtí - ačkoli 4 poslední premiéři byli před tímto nebezpečím různými subjekty opakovaně varováni a žádáni o pomoc. Odmítli. Žijeme-li v civilizované zemi považující se za právní stát, bude bezodkladně vyhověno naší žádosti o okamžité anulování prodeje, nájemní smlouvy se spol. Michal Praha a o důslednou rehabilitaci chrámu SMA podle původních kritérií MK ČR z 29/03/1994. Nesplnění tohoto požadavku by jen potvrdilo oprávněnost stížností podvodnými skandály unavených občanů na nespravedlnost a bezprávní prostředí v naší zemi.

Význam - primáty kostela

  1. doba a místo vzniku – založen ve 12. století, na původním slovanském osídlení Starého Města
  2. těsné spojení mezi vzděláním, kulturou a spiritualitou (duchovností). Tuto fúzi dokumentuje řada významných událostí: kázal v něm Mistr Jan Hus,.., jeho faráři se stávali rektory UK, působil zde italský řád servitů, byly v něm pochovávány významné církevní i sekulární osobnosti Prahy multietnického původu,
  3. zřejmě nejstarší česká dedikace (zachovaná) sv. Archandělu Michaelu - vítězný patron v prvním konfliktu se zlem z hlediska univerzálního pojetí dějin.

Můžeme s jistotou říct, že v Evropě neexistuje jiný kostel, který by v sobě spojoval všechny tři charakteristiky zároveň. Chrám SMA je navíc pozoruhodný i svou “sekundární” strukturou: spolu s dalšími dvěma kostely - sv. Mikulášem a Pannou Marií před Týnem - tvoří trojúhelník definující prostor Staroměstského náměstí, v jehož středu stál Mariánský sloup.

Návrh řešení současné krize

Vrátit se k původnímu modelu definovanému závazným a neodvolatelným rozhodnutím MK ČR z 29/03/1994. To bude vyžadovat investice na odstranění mj. oněch ocelo-betonových konstrukcí. Kostel byl přetížen i dvoupatrovou půdní restaurací, s níž samozřejmě původní stavitel nepočítal, byla zdeformována střecha 17 zakázanými vikýři i nesprávným typem krytiny,… Chceme pouze vrátit stav věcí tam, kde měl původně být. Pokud jde o využití památky, opakovaně jsme navrhovali realizaci ECSSU (galerie, hudební síň, kostel), doloženou písemnými deklaracemi podpory našich i světových institucí. Přesto nás nikdy nikdo nepřizval k dialogu. Působivou ilustrací je i fakt, že pokud vím, v době prodeje kostela se v žádném médiu neobjevila informace o naší instituci ECSSU, stejnojmenném projektu ani o výsledcích mého téměř 10-tiletého úsilí o důstojnou, důvěryhodnou a důslednou rehabilitaci chrámu SMA. Všichni ti, kdo se v této kauze nechali negativně ovlivnit a zneužít ke spolupráci na konečném zločinu, vážným způsobem selhali a hrubě porušili své pracovní povinnosti. Jasně se ukazuje, že kostel, posvátná památka, je stále zneužíván - v rozporu s právním řádem - pro komerční zájmy (poslední veřejná diskotéka - technoparty v něm proběhla 27/05/2005). Zároveň je zcela ignorován a soustavně dušen náš hlas. Ať již ten, který zní na obranu a zhodnocení národního a potažmo světového kulturního dědictví, či ten, který vyzývá k boji o fungující právní stát - zde je totiž hlavní těžiště celé kauzy.

Úhel pohledu na postkomunistickou devastaci jedinečné sakrální památky

Znesvěcení SMA nemělo nikdy v minulosti provokativnější charakter než v této tzv. svobodné době. Ani komunistický režim si nedovolil devastovat jej víc než již zdevastován byl. Skladiště jistě není důstojným využitím vzácné posvátné památky. Přestavět ji však na slabomyslný dům hrůzy, lunapark, provozovat v něm party, diskotéky, striptýz, stěhovat do něj nový model auta pro reklamní akci, udělat z něj smetiště byznysu se satanistickými prvky - což je podle 7-leté zkušenosti zřejmě hlavním cílem nájemců alias nových vlastníků, jejichž aktivity byly předmětem vyšetřování kriminální policie kvůli podezření z praní špinavých peněz - toto vše je mnohem závažnějším zhanobením posvátné důstojnosti kostela než relativně „neškodný“ sklad drobného zboží. Ten devastoval chrám v době totalitní nesvobody, zatímco nyní dává široký prostor vulgárnímu a troufalému pošlapávání principů úcty k nadčasovým hodnotám a k svobodě vyznání tzv. demokratická společnost, která tyto principy teoreticky deklaruje a formálně garantuje, avšak čestné úsilí o jejich praktické naplňování nemilosrdně násilně likviduje. Chrám SMA je jedním z mála hmatatelných svědků napojení rané české národní kultury na kořeny evropské civilizace 12. století. A slovy Bible se takové perly neházejí sviním. Proto pevně věřím, že společné úsilí všech Evropanů, jimž leží na srdci zachování naší civilizační identity, bude korunováno definitivním vítězstvím pravdy a spravedlnosti nad podvodem a lží. Tak se naplní slova významného českého historika umění prof. Ivo Kořána, který v roce 1998 prohlásil, že po skutečné rehabilitaci kostela sv. Michaela „nad něj nebude v Praze krásnějšího.“