Petice

TŘETÍ MEZINÁRODNÍ PETICE ZA REHABILITACI
JEDNÉ Z NEJCENNĚJŠÍCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK EVROPY:
KOSTELA SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM


Chrám sv. Michaela Archanděla pocházející z 12. století (s klášterem servitů až do r. 1786) byl vždy vysoce hodnocen jako neoddělitelná součást bezprostředního sousedství Staroměstského náměstí v Praze, národní kulturní památky chráněné UNESCO. Považujeme proto jeho transformaci na multimediální a erotickou show za barbarský akt znásilnění základních lidských hodnot a autentické kultury.

Tento kostel se stal významným modelovým precedentem. Jeho zrůdná devastace (archeologická, architektonická a duchovní) představuje přímý útok na všeobecně přijaté principy evropské civilizace vyrůstající z židovských a křesťanských kořenů. Ekonomická a politická dimenze kauzy z ní navíc činí ukázkový příklad boje o právní stát v naší zemi.

My, níže podepsaní, plně podporujeme důvěryhodnou a důstojnou rehabilitaci jedinečného kostela sv. Michaela Archanděla s jeho vhodným využitím výhradně pro účely kulturní a vzdělávací, jak je definoval a potvrdil již v roce 1990 kardinál František Tomášek ("Považuji za čin odporující naší kulturní tradici poskytnout v jakékoliv formě klášterní areál sv. Michala ke komerčnímu využití"), v roce 1993, 2001 a 2002 Řád servitů, v roce 1998 a 2001 současný kardinál Miloslav Vlk, a v roce 1994 samo Ministerstvo kultury České republiky svým závazným a neodvolatelným rozhodnutím, jež bylo flagrantně ignorováno.

Vzhledem k mimořádnému významu kostela pokládáme záměr vybudovat v něm Evropské centrum starého sakrálního umění (s akcentem na výtvarnou a hudební oblast) za smysluplné a důstojné řešení. ECSSU nabídne kulturnímu reliéfu integrující se multietnické Evropy ukázkovou mozaiku křesťanského umění na celém kontinentu, od Portugalska k Rusku a od skandinávských zemí po Sicílii či Krétu.

Výhledovým záměrem je otevření mezinárodního univerzitního centra v prostorách bývalého servitského kláštera, pro rozvíjení kontaktů s významnými evropskými i světovými univerzitami, za předem stanovených podmínek respektujících specifický charakter tohoto prostředí.

Evropské centrum starého sakrálního umění v chrámu sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském bude autentickým obohacením rodiny evropských zemí a důstojným vkladem naší země, která jím posílí svou mezinárodní autoritu a respekt, neboť prokáže schopnost uhájit vlastní kulturně-historické kořeny, a tím též způsobilost chránit a opatrovat společné hodnoty hmotného i duchovního dědictví sjednocené Evropy.

Při plném vědomí závažnosti situace se v pevné naději obracíme na níže uvedené autority se žádostí, aby využily všech svých kompetencí k záchraně tohoto symbolu univerzálního kulturního dědictví.


Na vědomí:


Prezident ČR
Parlament ČR Předsedové Poslanecká sněmovny a Senátu
Premiér
Ministerstvo kultury ČR
Magistrát HMP Primátor
Arcibiskupství pražské Kardinál
Česká biskupská konference Prezident
UNESCO, ICOMOS
Evropská komise, Brusel
Evropský parlament, Brusel
Vatikán
Řád servitů Generální převor
Světový památkový fond, Vicenza

aj.


Mezinárodní kongres o ochraně světového kulturního dědictví:
Florencie, 4. 7. prosince 2002

Praha 28. října 2003